Writer: Naoko Ikeda, Masaru Iwai, Takayoshi Tsuchiya, Mariko Fukuchi, Shigeru Furukawa
Editor and Design: Keita Ishimaru, Naoko Ikeda, Masaru Iwai, Nayu Egashira, Masanori Saga
Published: Saga Contemporary Art Study group
Japanese only
2019

Mask from the sky